Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

RADAROWE SYGNAŁY ZŁOŻONE

Rodzaj studiów:

Jednolite studia magisterskie dla kandydatów na ż.z.

Kierunek:

Elektronika i telekomunikacja.

Specjalność:

Radiolokacja.

Rozliczenie godzinowe:

semestr forma zajęć, liczba godzin punkty
ECTS
razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminaria
VI 30 16x 8+ 6 - - 4

Treści kształcenia:

Ogólna charakterystyka i klasyfikacja radarowych sygnałów złożonych. Radarowa funkcja nieoznaczoności. Radarowe sygnały sondujące z wewnątrzmpulsową liniową i nieliniową modulacją częstotliwości. Radarowe sygnały sondujące z wewnątrzmpulsową manipulacją częstotliwości. Radarowe sygnały sondujące z  wewnątrzmpulsową dwu- i wielowartościową manipulacją fazy. Radarowe sygnały sondujące z wewnątrzimpulsową mieszaną modulacją i manipulacją. Sygnały ciągłe z modulacją częstotliwości.

Tematy ćwiczeń rachunkowych:

 1. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z modulacją częstotliwości.
 2. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z manipulacją częstotliwości.
 3. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z manipulacją fazy.
 4. Wyznaczanie parametrów sygnałów z manipulacją fazy.
  Kolokwium zaliczające.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Badanie bryły nieoznaczoności wybranych sygnałów radarowych.
 2. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją i manipulacją częstotliwości.
 3. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową manipulacją fazy.

Zakładane efekty kształcenia:

 1. Student ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do zrozumienia syntezy i modulacji sygnałów sensorów radarowych.
 2. Student orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych dotyczących rodzajów sygnałów sondujących, stosowanych w sensorach radarowych.
 3. Student potrafi dokonać analizy i syntezy wybranych sygnałów złożonych na potrzeby sensorów radarowych.
 4. Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Literatura:

podstawowa:

 1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych (zamieszczone na niniejszej stronie www).
 2. Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2004.

uzupełniająca:

 1. Cook C.E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and Application. Artech House, Boston, 1993.
 2. Peebles P.Z., Jr: Radar Principles. John Wiley & Sons, New York, 1998.

Zasady zaliczania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

- kolokwia wstępne oraz sprawozdania.

Ćwiczenia rachunkowe:

- końcowe kolokwium zaliczające na ocenę, przy spełnionym warunku
  pozytywnych wszystkich ocen bieżących.

Przedmiot:

- egzamin pisemny
  warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń
  rachunkowych.