Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki
Zakład Teledetekcji

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

SYGNAŁY LOSOWE

Rodzaj studiów:

Jednolite studia magisterskie dla kandydatów na ż.z.

Kierunek:

Elektronika i telekomunikacja.

Specjalność:

Radiolokacja.

Rozliczenie godzinowe:

semestr forma zajęć, liczba godzin punkty
ECTS
razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminaria
IV 30 16X 8 6 - - 2

Treści kształcenia:

Pojęcie sygnału losowego, charakterystyki probabilistyczne, stacjonarność i ergodyczność, analiza częstotliwościowa, twierdzenie Wienera-Chinczyna, sygnały gaussowskie. Przekształcenia sygnałów losowych w układach liniowych. Optymalna filtracja liniowa. Wąskopasmowy sygnał losowy. Charakterystyki probabilistyczne wąskopasmowego sygnału normalnego oraz sumy sygnału harmonicznego i wąskopasmowego sygnału normalnego.

Tematy ćwiczeń rachunkowych:

 1. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk sygnałów stochastycznych.
 2. Wyznaczanie funkcji gęstości widmowej mocy oraz funkcji autokorelacji sygnałów stochastycznych.
 3. Wyznaczanie charakterystyk sygnałów stochastycznych na wyjściu układów liniowych.
 4. Wyznaczanie charakterystyk filtru dopasowanego.
  Kolokwium zaliczające.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Estymacja parametrów i charakterystyk sygnałów stochastycznych.
 2. Wyznaczanie charakterystyk sygnałów stochastycznych na wyjściu układów liniowych.
 3. Filtracja dopasowana sygnału impulsowego z LMCz.

Zakładane efekty kształcenia:

 1. Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie teorii sygnałów losowych oraz metod ich przetwarzania.
 2. Student ma umiejętności samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
 3. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Literatura:

podstawowa:

 1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych
  zamieszczone na niniejszej stronie www).
 2. SołowiczJ.: Przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych cz. 1. Podstawy teorii i przetwarzania sygnałów stochastycznych. Skrypt WAT, Warszawa, 1998.
 3. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003.

uzupełniająca:

 1. Baskakov S.I.: Sygnały i układy radiotechniczne. PWN, Warszawa, 1991.
 2. SzabatinJ. i inni: Zbiór zadań z teorii sygnałów i teorii informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

Zasady zaliczania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

- kolokwia wstępne oraz sprawozdania.

Ćwiczenia rachunkowe:

- końcowe kolokwium zaliczające na ocenę uogólnioną, przy spełnionym warunku pozytywnych wszystkich ocen bieżących.

Przedmiot:

- egzamin pisemny,
  warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń
  rachunkowych.